Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ผังกรรมการสภา

 

 

 

26a1

ประวัติ

26k1    

                      การณ                                               เยยม
                                   ประวัติ                                                                               ประวัติ  

          ชอการณ                       ชอเยยม

                      จรญ                                                 ชาญวทย
                                     ประวัติ                                                                              ประวัติ

           ชอจรญ                     ชอชาญวทย - Copy     

       อนนต                                              ปรชา       
  ประวัติ                                                                        ประวัติ

   ชออนนต                    ชอปรชา

    มาโนชญ                                                วารนทร

    ประวัติ                                                                                 ประวัติ

        ชอมาโนชญ                      9k1          

   เสาวนต                                                สมหมาย
    ประวัติ                                                                                    ประวัติ

 ชอเสาวนต                      ชอสมหมาย

     อรญญา                                                 อาฮามะ
        ประวัติ                                                                                   ประวัติ

 ชออรญญา                       ชออาฮามะ

      กเซง                                                  ธนาวทย
      ประวัติ                                                                                    ประวัติ

   ชอกเซง                     ชอธนาวทย

รสสคนธ
ประวัติ
ชอรสสคนธ  

  คลอง - Copy                                                  อบดล
ประวัติ                                                                                      ประวัติ
     ชอคลอง                         ชออบดล     

                       พสฎฐ                                                   20a1                     ประวัติ                                                                                      ประวัติ 

        ชอพสฎฐ                      20k1

                        21a1                                                     มณฑนา

                                   ประวัติ                                                                                       ประวัติ

         21k1                            ชอมณฑนา

                       มาหะมะตอย ละเลง
                                     ประวัติ
        ชอมาหะมะตอย ละเลง