Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

วาระการดำรงตำแหน่ง

มาตรา  ๑๖  นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕ (๓) (๔) และ (๕)  มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี  แต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้ง  หรืออาจได้รับแต่งตั้ง  หรือได้รับคัดเลือกใหม่อีกได้
นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระตามวรรคหนึ่ง  นายกสภามหาวิทยาลัย  และกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา ๑๕  (๓)  (๔)  และ  (๕)  พ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 (๑) ตาย 
 (๒) ลาออก
 (๓) ขาดคุณสมบัติของการเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทนั้น
 (๔) ถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก
 (๕) สภามหาวิทยาลัยมีมติให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย  บกพร่องต่อหน้าที่  หรือหย่อนความสามารถ
 (๖) เป็นบุคคลล้มละลาย
 (๗) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 การพ้นจากตำแหน่งตาม (๕)  ต้องเป็นไปตามมติสองในสามของจำนวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
 ในกรณีที่ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดและยังมิได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่  ให้สภามหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  กรรมการสภามหาวิทยาลัยเท่าที่มีอยู่
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  หรือ  (๕)  พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระและได้มีการดำเนินการให้ผู้ดำรงตำแหน่งแทนแล้วให้ผู้นั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  แต่ถ้าวาระการดำรงตำแหน่งเหลืออยู่น้อยกว่าเก้าสิบวันจะไม่ดำเนินการให้มีผู้ดำรงตำแหน่งแทนก็ได้
 ในกรณีที่นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยพ้นจากตำแหน่งตามวาระแต่ยังมิได้ดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่ให้    นายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งพ้นจากตำแหน่ง  ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะได้มีนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยใหม่แล้ว
 ให้มีการดำเนินการให้ได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา  ๑๕  (๓)  (๔)  และ (๕)  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่ง