Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

ข้อบังคับ

การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร พ.ศ. 2548
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2548
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ พ.ศ. 2548
สภาคณาจารย์ และข้าราชการ พ.ศ. 2548
การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ พ.ศ. 2548
การแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548
การแต่งตั้งรองศาสตราจารย์พิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2548
ปริญญาเกียรตินิยม พ.ศ. 2548
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต พ.ศ. 2548
การมอบอำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นในมหาวิทยาลัยปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี พ.ศ. 2549
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี พ.ศ. 2549
องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2549
ธรรมนูญองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2549
การใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2550
วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2550
การสรรหาหัวหน้าภาควิชา พ.ศ. 2550
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนท้องถิ่น พ.ศ. 2550
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2550
การควบคุมสถานศึกษาชั้นสูงที่เข้าสมทบในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
การรับเข้าสมทบหรือยกเลิกการสมทบซึ่งสถานศึกษาชั้นสูง พ.ศ. 2550
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2551
คณะกรรมการประจำคณะ สถาบัน สำนักวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2551
การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา โดยวิธีการสอบแข่งขันหรือการคัดเลือก พ.ศ. 2551
การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2551
การสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2551
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
การสอบสวนพิจารณาเพื่อการลงโทษทางวินัย พ.ศ. 2551
การศึกษาระดับประกาศนียบัตร พ.ศ. 2551
กาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
การให้ปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ.2553
ภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ อาจารย์ประเภทผู้บริหาร ผู้ช่ยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2553
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันการศึกษา พ.ศ. 2554
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
การกำหนดระดับตำแหน่งและการแต่งตั้งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ. 2554
การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
การเปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนระดับตำแหน่ง และการตัดโอนตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
การลาของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555
การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาต่อภายในประเทศ พ.ศ. 2555
การลาออกจากราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
การลาออกจากราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2556
การประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี พ.ศ. 2557
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2557
การให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาไปศึกษาฝึกอบรมภาษาต่างประเทศปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2557
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2557
การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2557