Get Adobe Flash player

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ

LOGIN
Princess of Naradhiwas University
Avatar
Hi, good to see you

Welcome to the LOGIN page

Username
Password
Remember me

หลักฐานตัวบ่งชี้ที่ 5.1 ข้อ 4 ปีการศึกษา 2557

5.1-4-1  รูปเล่มรายงานประจำปี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ. 2557

5.1-4-2  ระเบียบวาระ/รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 7/2557เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

5.1-4-3  ระเบียบวาระ/รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 2/2558  เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

5.1-4-4  หนังสือฝ่ายเลขานุการ ค.ต.ป. ประจำกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ปีงบประมาณพ.ศ. 2557   

5.1-4-5  ระเบียบวาระ/รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งที่ 6/2557  เรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม (พ.ศ.2554 –2558) ระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5.1-4-6  บันทึกข้อความ เรื่อง ขออนุญาตใช้รถพร้อมพนักงานขับรถเพื่อรับรองจัดการประชุมสรรหาคณบดี/ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (ลว. 11 พฤษภาคม 2558)

5.1-4-7  บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ (ลว. กรกฎาคม 2558)

5.1-4-8  โครงการ /รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านการให้บริการที่ดี

5.1-4-9  โครงการ/ รายงานผลการดำเนินการจัดโครงการจัดระบบงานการเงินและบัญชี (โครงการต่อเนื่อง)

5.1-4-10  โครงการจัดทำและเปิดสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

5.1-4-11  โครงการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ แหล่งฝึกภาคปฏิบัติ

5.1-4-12  โครงการจัดการความรู้จากงานวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและนำไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น

5.1-4-13  การสรรหาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5.1-4-14  แผนการตรวจสอบ (ระยะยาว 3 ปี) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557–2559

5.1-4-15  เวปไซต์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5.1-4-16  ประวัติผู้บริหารลงเวปไซต์

5.1-4-17  รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ (วงรอบการประเมินฯเป็นไปตาม พรบ.มนร. พ.ศ. 2548)

5.1-4-18  คำสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดทำและเผยแพร่รายงานประจำปีของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557

5.1-4-19  คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้ง นายกูเซ็ง  ยาวอหะซัน  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ประเภทผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.1-4-20  คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล

5.1-4-21  คำสั่ง สภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาของชุมชนในท้องถิ่น

5.1-4-22  คำสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เรื่อง  มอบอำนาจให้คณบดี/ผู้อำนวยการวิทยาลัย/ผู้อำนวยการสถาบัน/ผู้อำนวยการสำนักงานสังกัดมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5.1-4-23  คำสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ (777/2558 ลว. 30 เม.ย. 58) เรื่อง  มอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

5.1-4-24  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พุทธศักราช 2548 มาตรา 31

5.1-4-25  คำสั่ง มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการทดลองการปฏิบัติงานของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

5.1-4-26  รายงานผลการจัดโครงการทอดกฐินสามัคคี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2557

5.1-4-27  รายงานผลการจัดโครงการงานเมาว์ลิด ประจำปีการศึกษา 2557

5.1-4-28  รายงานผลการจัดโครงการอาซูรอ ประจำปีการศึกษา 2557

5.1-4-29  รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณา ร่าง ระเบียบ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์